Lang of vaak ziek?

We hebben aandacht en zorg voor studenten die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Dit doen we volgens het ziekteverzuimbeleid M@ZL (spreek uit ‘Mazzel’). M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling. Door aandacht te besteden aan de ziek gemelde student door de school en eventueel de hulp van een jeugdarts in te roepen, kunen we de zorg verbeteren.

 Binnen ons verzuimbeleid werken drie partijen nauw samen:

  • Prinsentuin College
  • Een vaste jeugdarts van de GGD West-Brabant; Karolien Pyuenbroek 
  • De leerplichtambtenaar van de gemeente: Pauline van Swaal

Werkwijze

Als je ziek bent, vragen je ouders aan school vrijstelling voor het volgen van het lesprogramma. Als je langdurig of frequent ziek bent, gaat de school in gesprek met jou en je ouders. Zonodig betrekken we de jeugdarts van de GGD West-Brabant hierbij.

Wanneer nodigen we je uit voor een verzuimgesprek op school?

  • Elke 4e  ziekmelding in drie maanden tijd.
  • Elke 7e aaneengesloten ziektedag (schooldagen).
  • Zorgen vanuit school over jouw ziekteverzuim.

Je krijgt hiervoor een brief of een telefoontje. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een gesprek bij de jeugdarts van de GGD.

Wat doet de jeugdarts ?

De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, doet zo nodig een lichamelijk onderzoek en zoekt samen met jou en je ouders naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Dit gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van jou en/of ouder(s) terug aan de school.